Best-Buy-App Logo

Các điều khoản và điều kiện

HÌNH ẢNH

Tất cả logo, màn hình giật gân, tiêu đề trang, hình ảnh và đồ họa được hiển thị trên trang web này (gọi chung là "Nhãn hiệu") thuộc sở hữu của Best-Buy-App hoặc nhà cung cấp của nó. Trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây, việc tải xuống, sử dụng, trích xuất, sao chép, truyền, hiển thị, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ Nhãn hiệu nào dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi cách mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Best-Buy-App đều bị cấm.

BẢN QUYỀN

Thông tin trên Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, hình ảnh, logo, âm thanh và phần mềm) được bảo vệ bởi bản quyền: Bản quyền @ Best-Buy-App. Đã đăng ký Bản quyền. Tất cả Bản quyền của thông tin trên Trang web này thuộc sở hữu của Best-Buy-App hoặc nhà cung cấp của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Vương quốc Anh. Trừ khi được cho phép cụ thể ở đây, tất cả thông tin trên trang web này sẽ không được sao chép, sao chép, trích xuất, phân phối, truyền, hiển thị, xuất bản, điều chỉnh hoặc xử lý dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc trong bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của ứng dụng mua tốt nhất. Bạn không được thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông báo bản quyền nào mà Best-Buy-App có trong bất kỳ phần nào của trang web và Phần mềm.

THƯƠNG HIỆU

Các nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ ("Nhãn hiệu") được hiển thị trên Trang web này là tài sản của Best-Buy-App, người cấp phép của nó và / hoặc các bên thứ ba khác. Bạn không được phép sử dụng Nhãn hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ứng dụng mua tốt nhất hoặc các bên thứ ba có thể sở hữu Nhãn hiệu đó.

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bất kỳ nhận xét hoặc tài liệu nào được gửi tới Ứng dụng mua tốt nhất, bao gồm, nhưng không giới hạn, đối với các câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào về Phần mềm, Trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ nào của Best-Buy- Ứng dụng ("Phản hồi"), sẽ được coi là không bảo mật. Best-Buy-App sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Phản hồi đó và được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ, trưng bày, hiển thị, chuyển đổi, tạo tác phẩm phái sinh và phân phối Phản hồi cho người khác mà không bị giới hạn và sẽ được miễn phí để sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong Phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm kết hợp với Phản hồi đó.

Liên kết với bên thứ ba

TẤT CẢ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NHƯ VẬY" KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN BẤT KIND LOẠI NÀO. MAC-DỮ LIỆU-THU HỒI TẠI ĐÂY TỪ CHỐI TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI, ĐẾN TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI, ĐẾN VIỆC TUYỆT VỜI HOÀN TOÀN ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT, TẤT CẢ CÁC ĐẠI DIỆN, TỪ CHỐI, BẢO HÀNH HOẶC KHÔNG GIỚI HẠN.

Giới hạn trách nhiệm

Cả Best-Buy-App cũng như bất kỳ chi nhánh, công ty con, giám đốc, đại lý, nhân viên hoặc đại diện nào khác của nó đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, trừng phạt và / hoặc mẫu mực nào, bao gồm nhưng không giới hạn , mất lợi nhuận hoặc doanh thu, mất dữ liệu và / hoặc mất doanh nghiệp, liên quan đến trang web này hoặc việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc phụ thuộc vào nội dung trong tài liệu này, ngay cả khi Best-Buy-App được khuyên dùng về khả năng thiệt hại đó.

INDEMNITY

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Best-Buy-App, các chi nhánh của nó và các cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên của họ không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí và chi phí, kể cả luật sư ' phí, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này không đúng cách hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của tài liệu này.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp. Cảm ơn bạn.